» Bestuursmededelingen » Verslag Vergadering 18 april 2018

Verslag van DE ALGEMENE LEDENVERGADERING, 18 april 2018

Hotel van der Valk Wolvega

Aanwezig: 24 leden

Met kennisgeving afwezig: S.H. Bijlsma, dhr. en mevr. Schotanus, H. Deems, JHSM Veen, dhr. en mevr. de Jong, C. Bonnema, J de Vries.

 1. Opening

  Henk Woudstra heet de aanwezigen welkom in onze nieuwe vergaderlocatie. Van der Valk Wolvega is een van onze hoofdsponsoren. De locatie mogen we gratis gebruiken.

 2. Mededelingen

  1. De volgende vergadering is op woensdag 24 oktober 2018.

  2. Aandacht wordt gevraagd voor het overlijden van Bert van Schagen, voormalig bestuurslid en vrijwilliger van de Oudheidkamer.

 3. Ingekomen

  Er zijn geen ingekomen stukken

 4. Verslag van de ALV van 27 oktober 2017

Het verslag van de vergadering wordt door de leden ongewijzigd vastgesteld.

 1. Rekening en verantwoording 2017

  1. Na een korte toelichting door de penningmeester zijn er vanuit de vergadering verder geen vragen.

  2. Kascommissie geeft een korte toelichting op haar werkzaamheden en adviseert het bestuur voor de jaarrekening van 2018 eveneens een balans op te stellen. Het bestuur stemt hiermee in.

  3. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Op voorstel van de kascommissie stemt de Ledenvergadering er mee in het bestuur decharge te verlenen voor de jaarrekening 2017.

  4. De kascommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden

 1. Verkiezing leden kascommissie

  1. De heer H. Oude Lansink is aftredend en niet herkiesbaar. De ALV beloont hem met een hartelijk applaus voor zijn inzet.

  2. Mevrouw A. Kruse is aftredend en herkiesbaar. De ALV stemt in met de herbenoeming.

  3. Mevrouw A. Menger wordt voorgedragen; de ALV stemt in met haar benoeming.

  4. Dhr. R. de Vries is bereid toe te treden als reservelid van de kascommissie.

 2. Stand van zaken beleidsplan Oudheidkamer

  Alle leden zijn op de hoogte van het beleidsplan. Het bestuur geeft bij monde van Roelof Theun Hoen en Henk Woudstra een schets van de huidige ontwikkelingen:

  1. Bestuursleden Cees Bonnema en Wil Neijzen zijn met de Bibliotheek in gesprek over vormen van samenwerking. Van beide kanten zijn er ideeën en is er enthousiasme.

  2. Bestuur gaat in 2018/2019 een aantal verhaallijnen uitwerken die enerzijds als geheel een vaste een plek gaan krijgen in de Oudheidkamer, maar die anderzijds ook voldoende houvast geven om onderdelen van dat verhaal als een specifiek thema nader uit te lichten. De volgende verhaallijnen hebben we in gedachten:

   1. Wolvega en Weststellingwerf in de Tweede Wereldoorlog, met onder daarin het verhaal van Dr. Verdenius. Jan Menger gaat dit uitwerken.

   2. Weststellingwerf en de ontwikkeling van haar industrie. De huidige expositie is een mooi voorbeeld van een specifiek thema. Henk Bron neemt hierin het initiatief.

   3. De gebiedsontwikkeling van Weststellingwerf; de grote overstromingen maken daar natuurlijk deel van uit. Wil Neijzen is hiervan de ‘trekker.

   4. Waar we in de OHK ook ruimte voor willen maken zijn de grietmannen en bestuurders van Weststellingwerf. Over vorm, inhoud en mogelijkheden gaan we in overleg met de Vereniging Historie Weststellingwerf.

   5. Op onze website plaatsen we de geridderden uit onze gemeente. We vragen hiervoor input van de gemeente en stemmen met hen vorm en inhoud af.

  3. Een aantal bestuursleden heeft specifieke bestuursfuncties toebedeeld gekregen:

   1. Communicatie en profilering, waaronder de nieuwsbrief, nemen Henk Bron en Henk Woudstra voor hun rekening

   2. Cees Bonnema zorgt voor relatiebeheer (verdiepen van de bestaande en aanboren van nieuwe) met onze partners, (potentiële) sponsoren, de gemeente (politiek) en andere voor onze vereniging interessante organisaties, zoals het onderwijs en de museumfederatie.

De leden van de vereniging zullen door het bestuur benaderd worden met het verzoek om ook bij te dragen aan de realisatie van de plannen/beleidsplan.

 1. Bestuursverkiezing

  1. De leden Cees Bonnema, Piet van der Veen en Henk Woudstra zijn aftredend en wederom herkiesbaar. De ALV stemt in met hun herverkiezing.

  2. Penningmeester Roelof Theun Hoen heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn. Hij geeft een korte toelichting op dat besluit. De leden bedanken hem met een warm applaus.

  3. Henk Koelma uit Oldeholtpade is bereid om toe te treden als bestuurslid in de functie van penningmeester. De ALV stemt in met zijn benoeming.

 2. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag

 1. Het nut drukte zijn stempel.

In een boeiende presentatie heeft Geert Lantinga de ontstaansgeschiedenis van het Nut laten zien. Leuke wetenswaardigheden en anekdotes gaven een goed beeld van de tijd waarop het Nut inderdaad haar stempel heeft gedrukt. Geert heeft met recht daarover een boek geschreven. De leden beloonden hem met een verdiend applaus.

 1. Sluiting

  Waarnemend voorzitter Henk Woudstra sluit de vergadering om 22.15 uur en dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid.

Oudheidkamer Weststellingwerf - Hoofdstraat Oost 52 - 8471 JM Wolvega - Telefoon: (+31) 0561-615700 - contact