» Bestuursmededelingen » Agenda Alg. Ledenvergadering

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum Woensdag 18 april 2018

Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

Locatie Van der Valk, Wolvega

AGENDA

 1. Opening

 2. Mededelingen

  1. De volgende ledenvergadering is op woensdag 27 maart 2019.

  2. In april is de eerste Nieuwsbrief aan de leden verzonden.

 3. Ingekomen

  Ter vergadering

 4. Verslag van de ALV van 27 oktober 2017 Bijlage 4.0

  De ledenvergadering wordt gevraagd het verslag vast te stellen.

 5. Rekening en verantwoording 2017

  1. De rekening en verantwoording 2017 wordt een kwartier voor aanvang van de vergadering ter inzage gelegd. Toelichting door de penningmeester.

  2. Verslag Kascommissie bestaande uit de leden Hans Post en Herman Oude Lansink

 6. Verkiezing leden kascommissie

  1. Hans Post is aftredend en niet herkiesbaar

  2. Herman Oude Lansink, aftredend en herkiesbaar

  3. Annemieke Kruse-Overdiep, benoemt reserve lid, neemt nu plaats in de commissie

  4. Wie van de aanwezige leden is beschikbaar als reservelid.

 7. Stand van zaken Beleidsplan Oudheidkamer

  Roelof Theun Hoen en Cees Bonnema doen verslag van de huidige ontwikkeling meet betrekking tot de uitwerking van het beleidsplan, de huisvesting en andere zaken.

 8. Bestuursverkiezing

  Conform het rooster van aftreden zijn Roelof Theun Hoen, Cees Bonnema, Piet van der Veen en Henk Woudstra aftredend. Ze hebben te kennen gegeven wederom herkiesbaar te zijn voor een periode van twee jaar. Bestuur stelt voor de bestuursleden weer te herbenoemen

 1. Rondvraag

 2. Sluiting

 3. Na de pauze vertelt Geert Lantinga waarom hij het boek ‘Het NUT’ drukte zijn stempel heeft geschreven. Geert neemt ook een aantal boeken mee voor de liefhebber.

Oudheidkamer Weststellingwerf - Hoofdstraat Oost 52 - 8471 JM Wolvega - Telefoon: (+31) 0561-615700 - contact