» Bestuursmededelingen » Agenda Alg. Ledenvergadering

AGENDA voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum woensdag 24 oktober 2018

Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

Locatie Van der Valk, Wolvega

AGENDA

 1. Opening

 2. Mededelingen

  1. Ter vergadering krijgt de ALV een mondelinge samenvatting van de Inhoudelijke verantwoording die wij in september naar de gemeente hebben gezonden.

 3. Ingekomen

  1. Wij hebben de zienswijze van de gemeente ontvangen inzake de subsidies voor 2019. Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad mogen we er vanuit gaan dat we ook in 2019 wederom een subsidie van € 5.000 ontvangen.

 1. Verslag van 18 april 2018 Bijlage 4.0

  De leden worden verzocht het verslag vast te stellen.

 1. Bestuurszaken

  1. De heer Will Neijzen is aftredend, maar herkiesbaar voor een volgende periode. Wij stellen voor de heet Neijzen te herbenoemen.

  2. Het bestuur wil graag in gesprek met leden die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie, als voorzitter of algemeen bestuurslid.

 2. Begroting 2019

  De begroting 2019 wordt 30 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage gelegd. Ter vergadering geeft penningmeester Henk Koelma een toelichting. De ALV wordt verzocht de begroting vast te stellen.

 1. Rondvraag

PAUZE

Na de pauze zal Freddie de Vries uit Oldeholtpade ons vermaken met zijn verhalen over de Stellingwerven.

 1. Sluiting

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum Woensdag 18 april 2018

Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

Locatie Van der Valk, Wolvega

AGENDA

 1. Opening

 2. Mededelingen

  1. De volgende ledenvergadering is op woensdag 27 maart 2019.

  2. In april is de eerste Nieuwsbrief aan de leden verzonden.

 3. Ingekomen

  Ter vergadering

 4. Verslag van de ALV van 27 oktober 2017 Bijlage 4.0

  De ledenvergadering wordt gevraagd het verslag vast te stellen.

 5. Rekening en verantwoording 2017

  1. De rekening en verantwoording 2017 wordt een kwartier voor aanvang van de vergadering ter inzage gelegd. Toelichting door de penningmeester.

  2. Verslag Kascommissie bestaande uit de leden Hans Post en Herman Oude Lansink

 6. Verkiezing leden kascommissie

  1. Hans Post is aftredend en niet herkiesbaar

  2. Herman Oude Lansink, aftredend en herkiesbaar

  3. Annemieke Kruse-Overdiep, benoemt reserve lid, neemt nu plaats in de commissie

  4. Wie van de aanwezige leden is beschikbaar als reservelid.

 7. Stand van zaken Beleidsplan Oudheidkamer

  Roelof Theun Hoen en Cees Bonnema doen verslag van de huidige ontwikkeling meet betrekking tot de uitwerking van het beleidsplan, de huisvesting en andere zaken.

 8. Bestuursverkiezing

  Conform het rooster van aftreden zijn Roelof Theun Hoen, Cees Bonnema, Piet van der Veen en Henk Woudstra aftredend. Ze hebben te kennen gegeven wederom herkiesbaar te zijn voor een periode van twee jaar. Bestuur stelt voor de bestuursleden weer te herbenoemen

 1. Rondvraag

 2. Sluiting

 3. Na de pauze vertelt Geert Lantinga waarom hij het boek ‘Het NUT’ drukte zijn stempel heeft geschreven. Geert neemt ook een aantal boeken mee voor de liefhebber.

Oudheidkamer Weststellingwerf - Hoofdstraat Oost 52 - 8471 JM Wolvega - Telefoon: (+31) 0561-615700 - contact